Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Noppers Aangenaam Fietsen

1. Algemeen                                                                                                         

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten tussen de ondernemer en consument.

2. Het aanbod

2.1 Er wordt mondeling of schriftelijk een aanbod gedaan door de ondernemer. Dit aanbod bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de prijs en de rechten en plichten van de consument en de ondernemer. De omschrijving is duidelijk zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

2.2 In het aanbod staat de prijs van het aangeboden product, reparatie en/of accessoire. De prijs in inclusief niet vermijdbare kosten.

2.3 Vergissingen binden de ondernemer niet.

2.4 De consument moet de overeenkomst aanvaarden binnen de afgesproken tijd, is er geen tijd afgesproken, dan moet de consument direct aanvaarden.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden niet verhoogd als er sprake is van een vaste prijs tijdens de overeenkomst, tenzij er sprake is van een wettelijke wijziging door de overheid. Dan zal de ondernemer deze mee berekenen.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Betaling

4.1 Betalen moet contant of door middel van een bijschrijving op de bankrekening van de ondernemer. Betalen moet op het moment van het afleveren van de tweewieler.

4.2 Er kunnen afspraken worden gemaakt door consument en ondernemer dat er niet direct betaald hoeft te worden, maar dat er binnen een maand betaald moet worden. De consument is verplicht het bedrag te betalen voor het verstrijken van de betalingstermijn. Gebeurt dit niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze herinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen 14 dagen het bedrag alsnog te betalen.

4.3 Als er na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, staat de ondernemer in haar recht om rente in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente.

4.4 De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer totdat de consument heeft betaalt. De ondernemer staat in zijn/haar recht de tweewieler terug te halen, indien hij dit nodigt acht, doordat de consument in gebreke blijft. Intussen is de consument als houder en berijder aansprakelijk.

5. Risico

5.1 Mocht de gekochte tweewieler kapot of verloren gaan voordat deze geleverd is aan de consument is dit het risico van de ondernemer, en zal de ondernemer voor de kosten opdraaien.

5.2 Gaat de inruil-tweewieler kapot of verloren voordat deze is ingenomen zal dit het risico zijn van de consument en zal deze voor de kosten opdraaien.

6. Levering

6.1 De levering zal worden uitgevoerd op de afgesproken datum tussen de consument en ondernemer.

6.2 Bij een onvoorziene langere leveringstijd zal de ondernemer contact opnemen met de consument.

6.3 Indien het niet mogelijk is voor de ondernemer om te leveren, omdat het bestelde artikel niet meer leverbaar is, of omdat er om andere redenen vertraging is, dan ontvangt de consument binnen 1 maand bericht en heeft de consument in dat geval het recht om de bestelling zonder en kosten en ingebrekestelling te annuleren.

7. Annuleren.

7.1 De consument mag de koop ook annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is.

7.2 De consument moet bij annulering alle geleden schade vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale kostprijs. (dus inclusief onderdelen en accessoires). Tenzij er anders is overeengekomen tussen consument en ondernemer.

7.3 Dit bedrag moet binnen 10 dagen na annuleren betaalt worden. Als de consument niet betaald mag de ondernemer de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan vanaf dat moment geen beroep meer doen op het annuleren.

8. Reparatie en onderhoud.

8.1 De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Mocht hier door onvoorziene omstandigheden van afgeweken worden, dan wordt er contact opgenomen met de consument. De ondernemer is hier niet aansprakelijk voor. Bij meer 10% afwijking van de afgesproken richtprijs wordt er contact opgenomen met de consument

8.2 De consument mag altijd opzeggen. Indien de ondernemer dan al wel kosten heeft gemaakt, dienen deze kosten wel betaalt te worden door de consument.

8.3 Bij afleveren wordt er een rekening meegegeven met de uitgevoerde werkzaamheden.

9. Retentierecht

9.1 De ondernemer staat in zijn recht om een retentierecht uit te oefenen op een tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit houdt in dat de consument het product pas teruggeeft als de consument voldaan heeft aan de betaling.

10. Vervangen onderdelen

10.1 De consument heeft recht om bij opdracht te vragen om het oude te vervangen onderdeel, de ondernemer is dan verplicht om deze mee te geven na reparatie. Tenzij de ondernemer dit nodig is om aanspraak te maken op garantie.

10.2 Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, zijn deze onderdelen eigendom van de ondernemer.

11. Garantie

11.1 De consument heeft recht op garantie omdat hij als consument gekocht heeft. De ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst tussen de ondernemer en consument. Ook staat de ondernemer er voor in dat het product alle eigenschappen bezit, die nodig zijn voor een normaal gebruik van de tweewieler.

Bij een reparatie op basis van garantie zal de ondernemer voor een leen tweewieler zorgen.

11.2 De ondernemer is niet aansprakelijk bij  bewust en moedwillige schade aan de tweewieler.

12. Afwijkingen

Afwijkingen, daarmee worden ook aanvullingen en uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld. Deze zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstige positie wordt gebracht dan de consument zonder deze afwijkingen zou hebben.

13. Persoonsgegevens

13.1 De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door de ondernemer verwerkt in overeenstemming met de Wet persoonsregistraties. De ondernemer zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook Privacy Policy elders op deze website.